Servicevilkår

               Kjøpsvillkår

Foretaksinformasjon

Kamseen AS
Org. Nummer:923454861
Marieroveien 11, Stavanger 4017
Mob: 99876117
kundeservice@kamseen.no

 

Kamseen AS etablert i sept 2019 i Stavanger og driver virksomhet i duft relatert varer.

Generelt:

 Vår nettbutikk Kamseen.no ikke selger varene til kunder som er under 18 år, kunder under 18 år trenger foreldretillatelser for å handle på kamseen.no.

 Kamseen.no leverer til hele Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen

 

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. 

 

Totalkostnaden for kjøpet skal fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m

 

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden.

Ta kontakt med kundeservice@kamseen.no hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre

Ved bestilling av varer og betaling blir utført fra vår nettbutikk kamseen.no, vår leveranse avdeling vil få å se på ordre deretter kunne vil sende bestilt varer til Bring ( logistikkselskap) . 

Leveranse

Vanligvis vil varene sendes fra oss neste 2 til 3 virkedager etter at ordren er mottatt. Under høytiden det kan ta 7 til 8 virkedager før varene bli sendes.Vi ta vare på tomt varer, men dersom det er tomt for en vare kunder blir opplyst ved support team og summene blir betalt tilbake i neste 5 til 10 virkedager.

Normalt sett Små pakke leveres til postkassen men dersom postkassen din er full, må du hente pakken fra postkontor. Servicepakke leveres til postkontor, du vil få hentemelding på epost eller SMS fra levering selskap(Bring eller Posten),  melding på epost eller SMS er basert på hva din bestilling. Det er kunder sine plikt til å ta vare på hentemelding status, i tilfelle av forsinkelse av henting av varene, Posten returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager . Uavhentede pakker vil bli returnert til Kamseen.no på kunder sine regninger. Kunder vil få et tilbud å få produkt tilsendte igjen fra oss men kunder sine regninger. I tilfelle at kunder ikke ønsker å ta bestilt produkt igjen, kunden vil bli belastes med 199 kr plus returnert regning men reste summene vil tilbakebetales til kunder.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt Leveranse

Frakt:

Små pakker sendes normalt som brevpakke mens større pakker sendes som Servicepakke med Posten Norge AS.

 

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

 Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan kamseen.no reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Betale med kort:

Etter kjøperen bekrefter bestillingen, det blir videre sendtes til payment gateway "dibs" som er sikker betalingsløsning. 

Kunder kortopplysninger ikke blir oppbevares eller sendes til kamseen.no, når betalingen er utført pakke blir klart for sendes.

kunder kan betale med Visa og Mastercard.

Forskuddsbetaling:

Ordrebekreftelse og betalingsinformasjon blir sendes til kunder på eposten.Betalingsfristen er 7 dager. Kunder skal bruke KID-nummer ved betaling. Varer blir klar for sending når betaling er mottatt ved kamseen.no.

 

Personopplysninger

Kamseen.no behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Angrerett

Henvendelser relatert til skade varer, reklamasjon eller feil leveranser skal meldes til kundeservice@kamseen.no, support team skal respondere så snart som mulig. 

Vi anbefaler kunder til å ikke sende varer før du får svar fra support team for å unngå unødvendig returkostnad.

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i eposten). Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.  

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til kamseen.no kontor uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Kamseen.no er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum-men til kjøperen senest 14 dager fra vi fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbakebetalingen til vi har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom vi kan ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse,heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Kamseen.noen.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Kamseen.no. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Kamseen.noen ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Kamseen.no at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Kamseen.noen oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreveoppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 Heving

Dersom vi kan ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre oss til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.

Dersom vi kan ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis vi( Kamseen.no) nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet Kamseen.no om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Kamseen.noen godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Kamseen.nos kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

Mangel ved varen- kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi kamseen.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Kamseen.noen. 

Reklamasjon til Kamseen.no  bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering

  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Kamseen.no kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Kamseen.no en urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Kamseen.no har i utgangs-punktet ikke rett til å foreta mer enn to av hjelps-forsøk for samme mangel.

   Prisavslag

  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

   Heving

  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

   

  Kamseen.no sine rettigheter ved kjøperens mislighold

  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Kamseen.no eller forhold på Kamseen.no side, kan Kamseen.no i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.Kamseen.no vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

   Oppfyllelse

  Kamseen.no kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Kamseen.noen sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  Heving

  Kamseen.no kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Kamseen.no kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Kamseen.no en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Kamseen.no heve kjøpet.

  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Kamseen.no kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer,kan Kamseen.no belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Kamseen.noens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

   

  Betingelser og vilkår for "GIVEAWAY".


  1. Giveaway er ikke lenger gyldig. Vi vil være svært takknemlig hvis du kan skrive oss en anmeldelse.
  2.  Tilbakemedlinger gis via vår QR-kode eller lenke https://no.trustpilot.com/review/kamseen.no