Refund policy

Angrerett

Henvendelser relatert til skade varer, reklamasjon eller feil leveranser skal meldes til kundeservice@kamseen.no, support team skal respondere så snart som mulig. 

Vi anbefaler kunder til å ikke sende varer før du får svar fra support team for å unngå unødvendig returkostnad.

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i eposten). Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.  

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til kamseen.no kontor uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Kamseen.no er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum-men til kjøperen senest 14 dager fra vi fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbakebetalingen til vi har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom vi kan ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse,heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Kamseen.noen.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Kamseen.no. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Kamseen.noen ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Kamseen.no at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Kamseen.noen oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreveoppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 Heving

Dersom vi kan ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre oss til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.

Dersom vi kan ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis vi( Kamseen.no) nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet Kamseen.no om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Kamseen.noen godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Kamseen.nos kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

Mangel ved varen- kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi kamseen.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Kamseen.noen. 

Reklamasjon til Kamseen.no  bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering

  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Kamseen.no kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Kamseen.no en urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Kamseen.no har i utgangs-punktet ikke rett til å foreta mer enn to av hjelps-forsøk for samme mangel.

   Prisavslag

  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

   Heving

  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

   

  Kamseen.no sine rettigheter ved kjøperens mislighold

  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Kamseen.no eller forhold på Kamseen.no side, kan Kamseen.no i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.Kamseen.no vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

   Oppfyllelse

  Kamseen.no kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Kamseen.noen sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  Heving

  Kamseen.no kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Kamseen.no kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Kamseen.no en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Kamseen.no heve kjøpet.

  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Kamseen.no kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer,kan Kamseen.no belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Kamseen.noens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.